Prof. Ewa Lechman

Politechnika Gdańska

Zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, gdzie w 2007 roku obroniła rozprawę doktorską z zakresu ekonomii. W 2016 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z ekonomią rozwoju, problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego, rolą technologii cyfrowych w gospodarce. 

Realizuje 3 granty Narodowego Centrum Nauki, dotyczące technologii cyfrowych, rozwoju gospodarczego oraz rynków finansowych. W przeszłości realizowała projekty badawcze finansowane przez, m.in. CERGE Global Development Network, Narodowy Bank Polski, Emerald. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 80 publikacji naukowych wydanych przez międzynarodowe wydawnictwa (Springer, Routledge, Elsevier, Taylor&Francis).

Pełni funkcję stałego recenzenta w wielu prestiżowych czasopismach Za działalność recenzencką w czasopismach naukowych otrzymała w 2013 roku międzynarodową nagrodę Emerald Literati Network 2013 Awards for Excellence przyznaną przez wydawnictwo Emerald Insight. W latach 2017-2018 otrzymała 3 wyróżnienia wydawnictwa Elsevier za działalność recenzenta w czasopismach naukowych. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność ekspercką w ramach, której współpracuje m.in. z Agencją Rozwoju Pomorza w zakresie, od 2013 roku – członek kapituły konkursu Gdyński Biznes Plan. Ekspert ds. oceny ex-post w projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członem Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet.